NỘI DUNG:

Người chơi tham gia vào sự kiện để tìm và tiêu diệt BOSS SELUPAN nhận được rất nhiều vật phẩm quý, như Đồ 380, Đồ Exc, Đồ thần và đồ Socket

ĐỊA ĐIỂM:
- Map RAKLION

THỜI GIAN:
- 9h15 , 21h15Sự Kiện bao gồm 3 giai đoạn :Giai đoạn 1: Tiêu diệt tất cả các nhện con.Giai đoạn 2: Tiêu diệt tất cả trứng nhện để dụ Boss Selupans xuất hiện


Giai đoạn 3 : Tiêu diệt Boss Selupan