Nâng cấp item từ lv 1 đến lv 15


Nâng cấp item từ lv0 đến lv6Nâng cấp item từ lv7 đến lv9Nâng cấp item từ lv9 đến lv15- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100)- Chọn mục "Kết Hợp Bình Thường"

- Đặt vật phẩm cần nâng cấp và số lượng ngọc cần thiết. Sau đó bấm "Kết Hợp"