Bảng Bug Agi tất cả nhân vật | MUHaNoiXua.net


  • DARK WIZARD AGILITY BUG
Evil Spirits
0 - 5700 > Sử dụng bình thường
5700 - 6550 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
6550 - 8200 > Sử dụng bình thường
8200 - 9820 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
9820 - 10700 > Không sử dụng được
10700 - 13250 > Sử dụng bình thường
13250 - 15700 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
15700 - 23250 > Không sử dụng được
23250 - 28250 > Sử dụng bình thường
28250 - 33200 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
33200 - 65534 > Không sử dụng được

Inferno
0 - 61700 > Sử dụng bình thường
61700 - 65534 > Không sử dụng được

Nova
(Sử dụng tốt khi Evil Spirits hoặc Inferno không sử dụng được)
9820 - 10700 = Sử dụng bình thường
33200 - 65534 = Sử dụng bình thường  • DARK KNIGHT AGILITY BUG
Twisting Slash
0 - 47040 > Sử dụng bình thường
47040 - 65534 > Sử dụng được nhưng không thấy Skill


  • ELF AGILITY BUGMultiShot
0 - 23200 > Sử dụng bình thường
23200 - 25250 > Không sử dụng được
25250 - 37750 > Sử dụng bình thường
37750 - 56500 > Không sử dụng được
56500 - 65535 > Sử dụng bình thường  • MAGIC GLADIATOR AGILITY BUG
Evil Spirit
0 - 11200 > Sử dụng bình thường
11200 - 12880 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
12880 - 16200 > Sử dụng bình thường
16200 - 19440 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
19440 - 21200 > Không sử dụng được
21200 - 26200 > Sử dụng bình thường
26200 - 31100 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
31100 - 46200 > Không sử dụng được
46200 - 56200 > Sử dụng bình thường
56200 - 65535 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng

Twisting Slash
0 - 47180 > Sử dụng bình thường
47180 - 65535 > Sử dụng được nhưng không thấy Skill

Inferno
0 - 65535 > Sử dụng bình thường

Fireslash
0 - 32,767 > Sử dụng bình thường  • DARK LORD AGILITY BUG
FIRESCREAM
0 - 2400 > Sử dụng bình thường
2400 - 5000 > Sử dụng với Ngựa/Quái điểu/Phượng Hoàng
5000 - 5600 > Không sử dụng được
5600 - 6800 > Sử dụng với Ngựa/Phượng Hoàng
6800 - 8000 > Sử dụng với Ngựa/Quái điểu/Phượng Hoàng
8000 - 11800 > Không sử dụng được
11800 - 16600 > Sử dụng với Ngựa/Quái điểu/Phượng Hoàng
16600 - 65535 > Không sử dụng được