Nâng cấp item từ lv 1 đến lv 15


Nâng cấp item từ lv0 đến lv6

https://i.imgur.com/fcLsamm.jpg

Nâng cấp item từ lv7 đến lv9

https://i.imgur.com/S1qIPKO.jpg